با توجه به مفهوم گسترده‌ی عبادت در قاموس اسلام ناب و همچنین چند منظوره بودن کارکردهای مسجد، اداره‌ی بخشی از اموز مسلمانان می تواند ذیل مسجد انجام پذیرد که این امر موجب می شود هزینه هایمادی و معنوی بسیاری از دوش مردم جامعه‌ی اسلامی برداشته شود.

با توجه به مفهوم گسترده‌ی عبادت در قاموس اسلام ناب و همچنین چند منظوره بودن کارکردهای مسجد، اداره‌ی بخشی از اموز مسلمانان می تواند ذیل مسجد انجام پذیرد که این امر موجب می شود هزینه هایمادی و معنوی بسیاری از دوش مردم جامعه‌ی اسلامی برداشته شود.