چالش تحول 

هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها، تبیین چالش‌های فعلی اقتصاد کشور و شفاف سازی برنامه‌ها و اصلاحاتی است که دولت در راستای بهبود وضعیت نظام یارانه‌ای کشور در حال برنامه‌ریزی و اجرای آن است.