طرح ملی نذر هشتم

هدایت انسانها و تربیت افراد راه گم کرده و ایجاد زمینه برگشت سعادتمندانه آنان به آغوش جامعه اسلامی و شروع مجدد یک زندگی شرافتمندانه از اهم مسئولیت ها و دغدغه نظام اسلامی است. نقش ویژه‌ی مساجد در انسجام بخشی به حرکت ها و خیزش‌های دینی مردمی در سطح محلات و ایجاد زمینه‌ی رشد و بالندگی آحاد جامعه از هنگام ظهور و ابلاغ دین مبین اسلام نقشی تثبیت شده و آشکار می باشد، تداوم و توسعه‌ی این نقش ایجاب می کند تا از ظرفیت راهبردی مساجد در امر اصلاح و تربیت واقعی افرادی که با انجام جرم و بزه، خود و جامعه را دچار آسیب نموده‌اند بهره مند و آنان را با استفاده از آموزه‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی به یک حیات سالم و بالنده رهنمون سازند. 

جدول زمان بندی طرح نذر هشتم سال ۱۴۰۱

تاریخ اجراشهرستاناقدام
۱۴۰۱/۱/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۲/۸گنابادتیک5
۱۴۰۱/۳/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۴/۸نیشابورتیک5
۱۴۰۱/۵/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۶/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۷/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۸/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۹/۸مشهد(دومین سالگرد طرح)تیک5
۱۴۰۱/۱۰/۸سبزوارتیک5
۱۴۰۱/۱۱/۸مشهدتیک5
۱۴۰۱/۱۲/۸قوچان

روندنمای عملیاتی طرح

مراحل نذر هشتم

۱- عمق بخشیدن به مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی.
۲- فرهنگ سازی روحیه از خودگذشتگی و ایثار در جامعه و آحاد مردم.
۳- استفاده از ظرفیت های بسیار عالی مساجد به عنوان پایگاه مردم نهاد دینی.
۴- پر نمودن اوقات فراغت زندانیان به نحوه بهینه با آموزش آموزه های دینی و اخلاقی.
۵- کاهش آسیب در زندان ها.
۶- همکاری با محوریت توسعه و ارتقاء رشد فرهنگی زندانیان.
۷- تقویت کارکرد اجتماعی مساجد با هدف رسیدن به مسجد تراز انقلاب اسلامی.