اینفوگرافیک

شبهات انتخابات

رای نمی دهم تا مسئولین تنبیه شوند و بفهمند ما ناراحتیم!

رئیس جمهور از قبل انتخاب شده است؟؟

هر دولتی بیاید، فرقی در زندگی مردم ایجاد نمی شود!

آیا دولت هیچ کاره است و اختیارات دست سایر نهاد هاست؟

question