کتاب کارآمدترین ابزار تفکر و رشد انسان است و در روزگار پیشرفت‌های چشمگیر بشر در عرصه‌های دانش و تمدن و فرهنگ، همچنان اثرگذارترین مؤلفۀ فرهنگ‌ساز جوامع به شمار می‌رود. نشر کتاب‌هایی با محتوای غنی، زمینه‌ساز گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی مطلوب در جامعۀ هدف است. تبیین مسجد تراز اسلامی و تکثیر فعالیت مساجد در عرصۀ کتاب و کتابخوانی، اهتمام ویژۀ متولیان مسجد در تولید و نشر کتاب را می‌طلبد. با توجه به لزوم سامان‌دهی و هدفمندسازی تألیفات مسجدی و حمایت از پژوهشگران مسجدی، مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان، مجوز انتشاراتی با نام «مسجدنا» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده است، این انتشارات در چهار حوزه کودک و نوجوان با عنوان «بچه‌های مسجد»، شهدای مسجدی با عنوان «گلدسته‌های گلگون»، تاریخ‌نگاری و وقایع‌نگاری مسجد با عنوان «میراث تمدن‌ساز» و اهداف، راهبردها و برنامه‌های مسجد «مسجد طراز» فعالیت می‌نماید.