کتاب رنگ آمیزی «قدم های کوچک»

کتــاب رنــگ آمیــزی «قـدم‌هـای کوچـک» مجموعه‌ای از تصاویر زیبا و کودکانه پیرامون اربعین حسینی است که به همراه شعر برای گروه‌های سنّی (الف) و (ب) طراحی و تولید شده است.