مهریه و جهیزیه زیاد خوشبختی نمی‌آورد

مهریه و جهیزیه‌ی زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی‌کند و هیچ خانواده‌ای را به آن آرامش و سکون و اعتماد لازم نمی‌رساند. اینها زوایای زندگی است. فضولِ زندگی است و جز دردسر و اسباب زحمت و مشکل فایده‌ای ندارد.

امام خامنه ای ۱۳۷۵/۹/۱۸