تصورات دست و پا گیر

بعضی از تصورات و سنت های غلط در مورد ازدواج وجود دارد که دست و پاگیر و مانع ازدواج جوان ها است. شما که جوان و مطالبه گر و پر نشاط اید، این ها را نقض کنید.