جلسه اول

استاد: علی تقوی (مدیر مرکز تخصصی امر به معروف و نهی از منکر)

question